ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα Εργασίας 1: Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της παρούσας ενότητας εργασίας είναι τα κατασκευαστικά σχέδια όλων των επιμέρους τμημάτων του συστήματος. Όπως επίσης και η δημιουργία εγχειριδίου κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του συστήματος. Ο ξεκάθαρος σχεδιασμός των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών θα επιτρέψει στον κάθε συμβαλλόμενο να δουλέψει ανεξάρτητα και σε άριστο συγχρονισμό με τα υπόλοιπα μέλη του έργου.

Ενότητα Εργασίας 2: Πειραματική Μελέτη – Πρωτόκολλο Δοκιμών και Συλλογή πειραματικών δεδομένων ανάλυσης της κίνησης

θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της εγκυρότητας του ανθρώπινου μυοσκελετικού μοντέλου που αναπτύχθηκε από τους σε δυναμικές αθλητικές κινήσεις πέραν του βαδίσματος με τη χρήση του  λογισμικόυ μυοσκελετικής μοντελοποίησης  Opensim (www.simtk.org) και πειραματικά δεδομένα ανάλυσης της κίνησης σε φυσιολογικούς συμμετέχοντες και ασθενείς με ρήξη ΠΧΣ με τη χρήση εξειδικευμένου επιστημονικού εξοπλισμού εμβιομηχανικής ανάλυσης. Επίσης σε χρονικά μεταγενέστερη φάση θα καταγραφούν ποικίλα δεδομένα ανάλυσης της κίνησης και κλινικές εικόνες, από ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε εγχείρηση ΠΧΣ, πριν και μετά την επέμβαση

Ενότητα Εργασίας 3: Τρισδιάστατη ανάλυση των ιατρικών εικόνων

Οι μαγνητικές τομογραφίες (MRI) που θα ληφθούν σε άτομα του δείγματος θα επεξεργαστούν ψηφιακά σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα επεξεργασίας ιατρικών εικόνων για την δημιουργία εξατομικευμένων ανατομικών τρισδιάστατων γεωμετρικών μοντέλων της άρθρωσης του γόνατος.

Ενότητα Εργασίας 4: Ανάπτυξη εξατομικευμένων μυοσκελετικών μοντέλων και προσομοιώσεων

Σκοπός της ΕΕ4 είναι η ανάπτυξη ένος ρεαλιστικού μυοσκελετικού μοντέλου του γόνατος, που βασίζεται στην μέθοδο των ελαστικών ελατηρίων, και εξατομικεύεται για κάθε ασθενή βάση παραμέτρων που διεξάγονται από την τρισδιάστατη ανάλυση των ιατρικών εικόνων.

Ενότητα Εργασίας 5: SafeACL περιβάλλον διαδραστικής επεξεργασίας μυοσκελετικού μοντέλου και προσομοιώσεων

Σκοπός της ΕΕ5 είναι η ανάπτυξη του λογισμικού διαδραστικής επεξεργασίας και προσομοιώσεων του εξατομικευμένου μυοσκελετικού μοντέλου (συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων) σε ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον εικονικής  πραγματικότητας και τεχνικών τρισδιάστατης απεικόνισης.

Ενότητα Εργασίας 6: SafeACL Σύστημα Χειρουργικής Υποβοήθησης
Ανάπτυξη εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος πλοήγησης που θα επιτρέπει στον θεράπων ιατρό να εξάγει το βέλτιστο χειρουργικό σενάριο από το SafeACL σύστημα και να το εισάγει σε ένα σύστημα χειρουργικής υποβοήθησης όπου ο χειρούργος θα μπορεί να αναπαράγει το επιλεγμένο επεμβατικό σενάριο κατά τη διάρκεια του πραγματικού χειρουργείου.
Ενότητα Εργασίας 7: Μελέτη Σκοπιμότητας

Στόχος της εν λόγω Ενότητας Εργασίας  είναι η αξιολόγηση και ανάλυση των επιτευγμάτων του έργου με βασικό σημείο αναφοράς το καινοτόμο υποστηρικτικό σύστημα λήψης ιατρικής απόφασης για την χειρουργική αποκατάσταση του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου βασισμένο σε εξατομικευμένα μυοσκελετικά μοντέλα και με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας.